Załóż konto

Zakładanie nowego konta

Wprowadź imię

Wprowadź nazwisko

Wprowadź Pesel

Wprowadź e-mail

Wprowadź e-mail

Wprowadzone adresy email różnią się

Wprowadź telefon kontaktowy

NPWZ

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres email: iod@wrotapodlasia.pl.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług świadczonych poprzez Portal Pacjenta PSIeZ. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług oferowanych przez Portal Pacjenta, w szczególności z usług eRejestracji i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, w ramach świadczenia usług wsparcia do Portalu Pacjenta,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom leczniczym w celu rejestracji w wybranym podmiocie leczniczym, wykaz podmiotów leczniczych dostępny jest pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze/lista-podmiotow-leczniczych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w Portalu Pacjenta do czasu wycofania niniejszej zgody. Wycofanie zgody nastąpić może w sposób określony w Regulaminie korzystania z Portalu Pacjenta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

6. Użytkownik ma prawo do:

  • sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/polityka_prywatnoci_1/klauzula_informacyjna/

+-formValidationInfo-+

Zweryfikuj wprowadzone dane

+-errorText-+ +-successText-+ +-requestPendingText-+

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.