Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta

13 czerwca 2016r.

Portal Pacjenta powstał w wyniku realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” finansowanego w 85% ze środków UE, w 15% ze środków własnych Partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w celu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i osobom uprawnionym oraz umożliwienia rejestracji na świadczenia usług w konkretnym podmiocie leczniczym.
Korzystanie z usług oferowanych przez Portal Pacjenta jest nieodpłatne, wymaga jednak zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator Portalu – Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (UMWP), odpowiedzialny za prowadzenie Portalu Pacjenta (PP), w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 2. Partner – podmioty lecznicze świadczące usługi medyczne przez Portal Pacjenta wyszczególnione na stronie: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze/lista-podmiotow-leczniczych.
 3. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz.618 z późn.zm).
 4. Portal Pacjenta (PP) wraz z eRejestracją – system portalowy, element Systemu PSIeZ na poziomie regionalnym, wyświetlany na monitorach komputerów, który umożliwia: dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej zagregowanej na poziomie regionalnym w czasie rzeczywistym, dodawanie dokumentacji medycznej bezpośrednio przez Pacjenta, rejestrację na świadczenia usług w konkretnym podmiocie leczniczym (dostępnym w PP), możliwość zapisania/zmiany/anulowania wizyty przez Pacjenta, wiadomości informujące o zbliżającym się terminie wizyty, weryfikację stanu kolejki na konkretne świadczenia oferowane w podmiotach leczniczych dostępnych w PP oraz prezentowanie informacji, aktualności, artykułów zw. ze zdrowiem, itp.
 5. Platforma Regionalna (poziom regionalny) – element systemu PSIeZ zlokalizowany na poziomie regionalnym, zarządzany przez Administratora Portalu, system elektronicznej komunikacji i świadczenia elektronicznych usług z zakresu e-Zdrowia dla użytkownika.
 6. Regulamin korzystania z PP – niniejsze warunki ogólne korzystania z PP.
 7. System PSIeZ – zintegrowany system informatyczny współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych wytworzony i pracujący w ramach projektu PSIeZ, przetwarzający dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia pacjentów.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez PP, po zaakceptowaniu Regulaminu korzystania z PP, uzyskująca dostęp do usług oferowanych przez PP; użytkownikiem może być pacjent, lekarz i pielęgniarka.
 9. Login – nazwa użytkownika nadana w procesie zakładania konta na portalu pacjenta lub PESEL.
 10. Polityka haseł w PP – podczas pierwszego logowania Użytkownik dokonuje zmiany hasła na własne wg następujących wymogów: minimum 8 znaków, w tym: mała i duża litera, cyfra i znak specjalny.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia

§ 2.

1. Administratorami zbiorów danych przetwarzanych na poziomie regionalnym są:

1/ Województwo Podlaskie – dla zbioru Ewidencja użytkowników Platformy Regionalnej, w którym są przetwarzane dane wprowadzone przez użytkowników, w procesie zakładania konta – w celu promocji i ochrony zdrowia oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych. Dane podlegające przetwarzaniu określa §3. ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2/ Podmioty lecznicze – dla pozostałych zbiorów, w zakresie przetwarzania: danych ewidencyjnych pacjentów i danych o stanie ich zdrowia, danych ewidencyjnych i służbowych lekarzy i pielęgniarek, którym mogą być udostępnianie przetwarzane dane pacjentów; w celu ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych. Szczegółowy zakres przetwarzanych danych zawiera Załącznik do Regulaminu. Dane ewidencyjne i służbowe lekarzy i pielęgniarek widoczne dla pozostałych użytkowników: l.p. 1, 2, 12 i 14, tabela Zbiór ewidencja lekarzy i pielęgniarek Załącznik do Regulaminu Zakresy danych osobowych przetwarzanych w zbiorach na poziomie regionalnym. Pozostałe dane nie są udostępniane i służą wyłącznie do identyfikacji w Systemie PSIeZ.

2.  Dane osobowe przetwarzane na poziomie regionalnym są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.

3. Na poziomie regionalnym przetwarzane są dane osobowe pacjentów, w tym dane o stanie zdrowia pacjentów, zawarte w dokumentacji medycznej wytworzonej na poziomie lokalnym i przeniesionej na poziom regionalny.

4. Przed przeniesieniem danych osobowych z poziomu lokalnego na regionalny, podmiot leczniczy, który przenosi dane, jest zobowiązany uzyskać na piśmie zgodę od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych na poziomie regionalnym i zaznaczyć fakt uzyskania takiej zgody w Systemie PSIeZ.

5. Użytkownik, którego dane są przetwarzane na poziomie regionalnym może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poziomie regionalnym. W takim przypadku podmiot leczniczy, który wprowadził dane na poziom regionalny jest zobowiązany je usunąć.

6. Dane przetwarzane w zbiorach określonych w §2 ust. 1 pkt 2/ są udostępniane wyłącznie pacjentom, których dane dotyczą oraz lekarzom i pielęgniarkom na podstawie odrębnych przepisów ustaw i polega wyłącznie na umożliwieniu wglądu do nich poprzez Portal Pacjenta, w szczególności wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i jej wydrukowanie.

7. Dane są udostępniane wyłącznie lekarzom, pielęgniarkom wykonującym świadczenia zdrowotne w tych podmiotach, jeżeli:

1/ pacjent wyraził zgodę na ich udostępnienie,
2/ w razie niebezpieczeństwa życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
3/ zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, a uzyskanie takiej zgody nie było możliwe,
4/ z mocy przepisów odrębnych ustaw.

8. Pacjentowi są udostępniane wszystkie dane, dotyczące jego osoby, przetwarzane w zbiorach określonych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

9. Za pacjenta, który nie ukończył 16 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności wykonuje przedstawiciel ustawowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r., poz. 186).

10. W związku z przetwarzaniem w Systemie PSIeZ danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów, podlegających szczególnej ochronie, Partnerzy zawarli Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów, przetwarzanych na poziomie regionalnym w Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie. Dodatkowo, podmioty lecznicze na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) zawarły z Województwem Podlaskim umowy o powierzeniu przetwarzania na poziomie regionalnym danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów, na poziomie regionalnym w Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie.

Korzystanie z Portalu Pacjenta

§ 3.

1. Rejestracja użytkownika przez formularz https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto lub założenie konta osobiście w jednym z podmiotów leczniczych:
    https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze/lista-podmiotow-leczniczych (na wniosek użytkownika):

1/ Pacjent:

- w formularzu na PP (Pacjent) podaje: imię, nazwisko, email, PESEL – dane obowiązkowe do wypełnienia;
- dane opcjonalne do wypełnienia w procesie zakładania konta: telefon kontaktowy i dane adresowe – stają się wymagane wyłącznie w przypadku korzystania z funkcjonalności eRejestracji, tj. zapisywania się online na wizytę do lekarza,
- akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, które obejmują także zgodę na przetwarzanie danych,

2/ Lekarz:

- w formularzu na PP (Lekarz) podaje: imię, nazwisko, PESEL, adres email; numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ),
- akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, które obejmują także zgodę na przetwarzanie danych,
- do aktywowania konta wymagane jest potwierdzenie podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarza zakładającego konto.

2. Pierwsze logowanie do systemu:

1/ po prawidłowym wypełnieniu formularza określonego w ust.1, na podany adres email Użytkownik (Lekarz/Pacjent) otrzymuje wiadomość z linkiem aktywacyjnym i jednorazowym hasłem,
2/ użytkownik klika w link i wprowadza jednorazowe hasło, przez co uzyskuje dostęp do PP, w tym do eRejestracji.

3. Pełna funkcjonalność PP: przeglądanie, udostępnianie własnej dokumentacji medycznej lekarzom, wyświetlanie wyników badań, korzystanie ze skrzynki kontaktowej) uzyskiwana jest po wizycie w podmiocie leczniczym, gdy nastąpi weryfikacja tożsamości i aktywowanie konta numerem PIN.

4. Zagubione hasło użytkownika
W celu odzyskania dostępu do konta na PP użytkownik korzysta z opcji: „resetuj hasło” dostępnej na ekranie logowania lub wchodzi bezpośrednio na stronę: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/static/resetpassword i podaje wymagane dane. Po pomyślnym wykonaniu powyższych czynności, na podany przy rejestracji adres email użytkownik otrzymuje email z dalszymi instrukcjami.
Link aktywacyjny przekazany w wiadomości email jest ważny przez 1 godzinę od wysłania formularza. Po upływie tego czasu, czynności związane z odzyskiwaniem hasła należy wykonać powtórnie.
Konto po zresetowaniu hasła ponownie staje się nieaktywne i należy je aktywować w podmiocie leczniczym.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego loginu – email z linkiem resetującym hasło nie przyjdzie na wskazany adres email, mimo komunikatu o jego wysłaniu na stronie. W tym wypadku należy ponownie wykonać resetowanie hasła wprowadzając prawidłowe dane.

5. Użytkownik, po aktywowaniu konta, ma możliwość dodawania własnej (np. prywatnej) dokumentacji medycznej w formie załączników.

6. Użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy przy wybranych artykułach. Komentarze są moderowane i mogą być usuwane przez Administratora Portalu.

7. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia uwag, zastrzeżeń lub innych oświadczeń dotyczących funkcjonowania  Portalu  Pacjenta na adres email: psiez@wrotapodlasia.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/pomoc/kontakt-z-redakcja.

8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z PP zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzania do Portalu Pacjenta informacji zgodnych z przeznaczeniem Portalu oraz zachowywania prawidłowości wprowadzanych do Portalu Pacjenta danych.

9. Użytkownik Portalu Pacjenta odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie przeglądarki oraz stosowanie właściwych zabezpieczeń, w tym bezpieczne przechowywanie danych umożliwiających zalogowanie się do Portalu Pacjenta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta i profilu innym osobom i stosowania ochrony przed dostępem do hasła i loginu Użytkownika.

Postanowienia końcowe

§ 4.

1. Administrator danych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Zastosowane przez Partnerów środki techniczne i organizacyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), oraz prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, dopuścić do przetwarzania danych na poziomie regionalnym wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych, zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe na poziomie regionalnym, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu były udostępnione oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych na poziomie regionalnym, i zobowiązać te osoby, do zachowania w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

3. Administrator nie odpowiada za operacje wykonane na koncie użytkownika przy użyciu jego loginu i hasła przez osoby inne niż Użytkownik.

4. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w artykułach na wniosek podmiotów przekazujących informacje.

5. Administrator nie odpowiada za realizację wizyty w podmiocie leczniczym ani za aktualność danych wprowadzonych i przekazanych przez podmioty lecznicze.

6. Administrator ma ograniczoną odpowiedzialność za niedostępność serwisu.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie korzystania z PP w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w zbiorze określonym w § 2. ust. 1 pkt 1/ (Ewidencja użytkowników Platformy Regionalnej) podanych przez niego danych osobowych, wymienionych w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok),
 2. jego dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: promocji i ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług oferowanych przez Portal Pacjenta, w szczególności z usług eRejestracji,
 4. ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załącznik do Regulaminu - Zakresy danych osobowych przetwarzanych w zbiorach na poziomie regionalnym - Załącznik do Regulaminu.pdf

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Portalu Pacjenta,  a leżących po stronie Uniwersyteckiego Szpitalnego Klinicznego w Białymstoku, podczas rejestracji do niektórych poradni ww. podmiotu mogą występować błędy.

Przepraszamy za niedogodności.