Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta

przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2021r.

§ 1.

 1. Portal Pacjenta powstał w wyniku prac nad projektem „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (PSIeZ), zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, sfinansowanym w 85% ze środków UE, w 15% ze środków własnych Partnerów projektu.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez Portal Pacjenta jest nieodpłatne, wymaga jednak założenia konta i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta określa ogólne warunki i zasady korzystania z Portalu Pacjenta.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Administrator Portalu Pacjenta – Województwo Podlaskie, reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 85 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Portalu Pacjenta (PP), w tym w szczególności za wsparcie techniczne oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu,

2) Aktywowane konto Użytkownika PP – konto Użytkownika PP rozszerzone o funkcjonalność dostępu do dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta,

3) Formularz kontaktowy – formularz dostępny pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/informacje-dla-pacjenta/kontakt-z-redakcja, umożliwiający Użytkownikom PP kontakt z zespołem PSIeZ, np. w celu zgłoszenia problemów występujących w obsłudze PP,

4) Hasło Użytkownika PP – ciąg znaków, który wraz z loginem umożliwia dostęp do Portalu Pacjenta, hasło Użytkownika PP musi być zgodne z Polityką haseł opisaną w § 5. Regulaminu,

5) Konto Użytkownika PP - zbiór danych, zasobów, uprawnień w ramach systemu Portal Pacjenta, przypisanych do konkretnego użytkownika; dostęp umożliwiający Użytkownikowi rezerwację wizyty w podmiocie leczniczym za pośrednictwem Portalu Pacjenta,

6) Login Użytkownika PP –niemożliwa do zmiany, unikalna nazwa Użytkownika nadana automatycznie przez Portal Pacjenta w procesie zakładania konta (pierwsza litera imienia i nazwisko lub jego część, pisane łącznie bez polskich znaków, opcjonalnie z cyfrą na końcu); umożliwiająca dostęp do indywidualnego konta Użytkownika PP,

7) Osoba wykonująca zawód medyczny - w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25), która jest Użytkownikiem PP,

8) Pacjent – w rozumieniu art. 3 ust. 4 Ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13), który jest Użytkownikiem PP,

9) Kod PIN – kod służący do uwierzytelnienia Użytkownika i aktywacji jego konta na Portalu Pacjenta; możliwy do uzyskania w jednym z podmiotów leczniczych podłączonych do systemu PSIeZ (w przypadku osoby wykonującej zawód medyczny – w podmiocie leczniczym, z którym ma nawiązany stosunek pracy); zapewniający dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej stworzonej przez podmioty lecznicze podłączone do systemu PSIeZ,

10) Platforma Regionalna (poziom regionalny) – element systemu PSIeZ zlokalizowany na poziomie regionalnym, zarządzany przez Administratora Portalu Pacjenta, system elektronicznej komunikacji i świadczenia elektronicznych usług z zakresu e-Zdrowia dla użytkownika,

11) Podmiot leczniczy – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25), podłączony do systemu PSIeZ, wyszczególniony na stronie: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze,

12) Portal Pacjenta (PP) wraz z eRejestracją – element Systemu PSIeZ na poziomie regionalnym, portal internetowy umożliwiający dostęp pacjentów i osób wykonujących zawód medyczny do danych medycznych w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, przetwarzanych na poziomie regionalnym oraz do usług elektronicznej rejestracji do podmiotu leczniczego (eRejestracja), w szczególności: dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej zagregowanej na poziomie regionalnym w czasie rzeczywistym, dodawanie informacji przez Pacjenta, które są wg niego istotne w procesie leczenia, rejestrację na świadczenia usług w podmiocie leczniczym (dostępnym w PP), możliwość zapisania/zmiany/anulowania wizyty przez Pacjenta, wiadomości informujące o zbliżającym się terminie wizyty, weryfikację stanu kolejki na konkretne świadczenia oferowane w podmiotach leczniczych dostępnych w PP oraz prezentowanie informacji, aktualności, artykułów związanych ze zdrowiem, itp.,

13) Poziom lokalny – systemy w Podmiotach leczniczych, w których przetwarzana jest dokumentacja medyczna, zawierająca dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia,

14) Profil Zaufany – zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j. z dnia 2021.04.12) oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U.2020.1194 z dnia 2020.07.06),

15) PSIeZ, Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, System PSIeZ - zintegrowany system informatyczny współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych wytworzony i pracujący w ramach projektu PSIeZ, przetwarzający dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów,

16) Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta – niniejszy dokument regulujący ogólne warunki korzystania z Portalu Pacjenta przez użytkowników PP. Wymagana jest jego akceptacja w przypadku chęci korzystania z usług dostępnych przez Portal Pacjenta; aktualny regulamin dostępny jest pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/regulamin,

17) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

18) Skrzynka kontaktowa – element Portalu Pacjenta umożliwiający Użytkownikowi PP przekazywanie prostych wiadomości tekstowych,

19) Uwierzytelnienie konta Użytkownika PP – proces polegający na potwierdzeniu chęci założenia konta Użytkownika PP, poprzez kliknięcie w link przesłany mailem na adres skrzynki pocztowej, podanej podczas zakładania konta i zalogowanie się do portalu hasłem jednorazowym, przekazanym w tej samej wiadomości,

20) Użytkownik Portalu Pacjenta, Użytkownik PP, Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Pacjenta; Użytkownikiem PP może być pacjent, osoba wykonująca zawód medyczny lub pracownik administracyjny,

21) Zgoda pacjenta – oświadczenie woli pacjenta, którego treścią jest zgoda na założenie konta Użytkownika Portalu Pacjenta – wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgoda jest wyrażana w postaci papierowej w przypadku zakładania konta z poziomu podmiotu leczniczego lub w formie elektronicznej poprzez wyrażenie zgody pod formularzem „Załóż konto” przez Użytkownika PP w procesie zakładania konta na stronie https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl,

22) Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych na poziomie regionalnym – oświadczenie woli pacjenta, którego treścią jest zgoda na przekazywanie danych Użytkownika Portalu Pacjenta na poziom regionalny, zgoda generowana na poziomie lokalnym.

Działanie Portalu Pacjenta

§ 3.

 1. Portal Pacjenta udostępnia informacje na temat ochrony zdrowia, z terenu województwa podlaskiego. Dostęp do tych informacji nie wymaga posiadania konta Użytkownika, ani logowania do portalu.
 2. Portal Pacjenta oferuje też usługi, dostępne wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników PP, tj:
  1) eRejestrację – usługę umożliwiającą zapisanie się na wizyty lekarskie do poradni w podmiotach leczniczych, podłączonych do systemu PSIeZ, które wystawią grafiki do eRejestracji,
  2) dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej na koncie Użytkownika. Warunkiem uzyskania dostępu jest posiadania Aktywowanego konta Użytkownika i wyrażenie w podmiocie leczniczym zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny.
 3. Udostępnianie grafików do systemu eRejestracja oraz potwierdzanie rezerwacji wizyt realizowane jest bezpośrednio przez podmioty lecznicze zintegrowane w ramach systemu PSIeZ.
 4. Elektroniczna dokumentacja medyczna Użytkowników PP udostępniana jest przez podmioty lecznicze.

Korzystanie z Portalu Pacjenta

§ 4.

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta, Użytkownik zakłada konto, podaje dane, akceptuje Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta oraz zgodę określoną w § 2. pkt. 21) Regulaminu.
 2. Posiadanie konta Użytkownika PP jest dobrowolne.
 3. Na Portalu Pacjenta może zostać założone konto:

1) Użytkownika PP – pacjenta; w tym celu należy:

a) otworzyć formularz na Portalu Pacjenta (https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto), wybrać „Zarejestruj się jako pacjent”, wprowadzić dane: imię/imiona, nazwisko, PESEL, email (opcjonalnie dane kontaktowe, które mogą być wymagane w procesie elektronicznej rezerwacji terminu wizyty), zaakceptować zapisy Regulaminu korzystania z PP i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych,

lub

b) bezpośrednio w podmiocie leczniczym, np. podczas rejestracji na wizytę, po podaniu danych obligatoryjnych: imię/imiona, nazwisko, PESEL, email oraz opcjonalnie danych kontaktowych i teleadresowych oraz podpisaniu zgody pacjenta, w formie papierowej.

2) Użytkownika PP - osoby wykonującej zawód medyczny; w tym celu należy otworzyć formularz dostępny na Portalu Pacjenta (https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto), wybrać „Zarejestruj się jako lekarz” , wprowadzić do formularza dane obligatoryjne (imię, nazwisko, PESEL, adres email; numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ)), zaakceptować zapisy Regulaminu korzystania z PP i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.

 1. PESEL jest wymagany wyłącznie do świadczenia usług medycznych i powiązania konta Użytkownika PP z podmiotem leczniczym.
 2. System nie oferuje możliwości założenia konta za pośrednictwem Profilu Zaufanego.
 3. Pierwsze logowanie – Uwierzytelnienie konta Użytkownika PP:

1) Użytkownik po prawidłowym wypełnieniu formularza „Załóż konto” i jego wysłaniu, otrzymuje wiadomość email z loginem Użytkownika PP, linkiem i jednorazowym hasłem logowania do systemu,

2) Użytkownik dokonuje uwierzytelnienia konta, tj. podejmuje próbę pierwszego logowania do systemu, tj.: klika w link (ważny bezterminowo), wprowadza login Użytkownika PP i hasło jednorazowe przesłane w wiadomości email. Po udanej próbie wprowadzenia hasła Użytkownik PP ustawia własne hasło zgodne z Polityką haseł PP określoną w § 5.

 1. Kolejne logowania Użytkownika do Portalu Pacjenta, możliwe są:

1) przy pomocy założonego konta Użytkownika PP,

2) przy pomocy Profilu Zaufanego Użytkownika.

 1. Po zalogowaniu na konto, Użytkownik PP ma dostęp do części informacyjnej portalu oraz do eRejestracji, tzn. ma możliwość zarezerwowania terminu wizyty w podmiocie leczniczym, podłączonym do systemu.
 2. Aktywacja konta Użytkownika PP wymaga jego wcześniejszego założenia.
 3. Aktywacja konta Użytkownika PP możliwa jest na jeden z następujących sposobów:

1) poprzez wprowadzenie kodu PIN,

2) poprzez autentykację konta Profilem Zaufanym Użytkownika.

 1.  Aktywowane konto Użytkownika PP zapewnia:

1) pacjentowi:

a) dostęp do własnej dokumentacji medycznej wytworzonej przez podmiot leczniczy podłączony do PSIeZ, po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 2. pkt 22),
b) udostępniania własnej dokumentacji medycznej osobom wykonującym zawód medyczny,
c) możliwość korzystania ze skrzynki kontaktowej,osobie wykonującej zawód medyczny: dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów na zasadach określonych w § 6.,

2) osobie wykonującej zawód medyczny: dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów na zasadach określonych w § 6.,

 1. Użytkownik PP, po aktywowaniu konta, ma możliwość dodawania własnych informacji, które są wg niego istotne w procesie leczenia i udostępniania ich osobom wykonującym zawód medyczny. Administrator nie odpowiada za prawidłowość danych, ani treść, umieszczonych przez Użytkownika, załączników.
 2. Użytkownik PP ma możliwość zmiany/edycji danych osobowych przypisanych do konta Użytkownika PP:

1) zmiana/edycja dotyczy wyłącznie danych ewidencyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wprowadzenie tych zmian nie powoduje zmiany danych w systemach lokalnych,
2) zmiana/edycja danych kontaktowych (dane adresowe, telefon) – po zalogowaniu na Portalu Pacjenta Użytkownik PP samodzielnie dokonuje aktualizacji ww. danych,
3) zmiana/edycja danych: imię/imiona, nazwisko, PESEL, email odbywa się poprzez wysłanie na adres psiez@wrotapodlasia.pl, wiadomości email zawierającej:

a) żądanie zmiany danych,
b) login lub 4 ostatnie cyfry nr PESEL Użytkownika PP,
c) imię i nazwisko Użytkownika PP,
d) dane, które należy poprawić.

 1. Użytkownik PP może zgłosić żądanie usunięcia konta wraz z danymi z Portalu Pacjenta, poprzez wysłanie, na adres psiez@wrotapodlasia.pl, wiadomości email zawierającej:

a) żądanie usunięcia konta,
b) login lub 4 ostatnie cyfry nr PESEL Użytkownika PP,
c) imię i nazwisko Użytkownika PP.

 1. Żądanie zmiany danych lub usunięcia konta powinno zostać wysłane z adresu email, który jest przypisany do konta Użytkownika PP.
 2. Żądanie usunięcia danych nie powoduje usuwania danych na poziomie lokalnym w podmiotach leczniczych.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, np. utrata dostępu do dotychczasowej poczty email Użytkownika PP, Administrator ma prawo zadać dodatkowe pytania w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika PP.
 4. Po dokonaniu zmiany lub usunięciu danych, Użytkownik PP otrzyma potwierdzenie zakończenia czynności, na adres, z którego wysłał wniosek.
 5. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia uwag, zastrzeżeń lub innych oświadczeń dotyczących funkcjonowania Portalu Pacjenta na adres email: psiez@wrotapodlasia.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/informacje-dla-pacjenta/kontakt-z-redakcja.
 6. Użytkownik PP wyraża zgodę na kontakt Zespołu PSIeZ, w odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika PP.
 7. Odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i inne wiadomości Użytkowników PP będą udzielane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z PP zgodnie z jego Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi, wprowadzania do Portalu Pacjenta informacji zgodnych z przeznaczeniem Portalu oraz zachowywania prawidłowości wprowadzanych do Portalu Pacjenta danych.
 9. Użytkownik Portalu Pacjenta odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie przeglądarki oraz stosowanie właściwych zabezpieczeń, w tym bezpieczne przechowywanie danych umożliwiających zalogowanie się do Portalu Pacjenta.
 10. Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące obsługi Portalu Pacjenta, w tym podręcznik Użytkownika PP dostępne są na Portalu Pacjenta pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/informacje-dla-pacjenta.

Polityka haseł PP

§ 5.

 1. Użytkownik PP zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta i profilu innym osobom i stosowania ochrony przed dostępem do własnego loginu i hasła.
 2. W przypadku podejrzenia, iż hasło zostało poznane przez osoby trzecie, Użytkownik PP niezwłocznie dokonuje samodzielnego resetu hasła.
 3. Hasło pierwszego logowania ustalane jest przez system Portal Pacjenta i przekazywane wraz z linkiem drogą mailową do Użytkownika PP. Hasło pierwszego logowania wymaga zmiany przy pierwszym logowaniu.
 4. Hasło ustalone przez Użytkownika PP musi składać się z minimum 8 znaków, w tym przynajmniej: 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny.
 5. Niemożliwe jest ustawienie hasła zawierającego login Użytkownika PP.
 6. System wymusza zmianę hasła co 30 dni.
 7. System uniemożliwia ustawienie tego samego hasła cyklicznie, nowe hasło musi różnic się od poprzednio ustawionego.
 8. W celu odzyskania dostępu do konta na PP Użytkownik korzysta z opcji: „Reset hasła” dostępnej na ekranie logowania lub wchodzi bezpośrednio na stronę: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/static/resetpassword i podaje wymagane dane.
 9. Hasło może zostać zresetowane raz na 24h, poprzez:

1) wiadomość wysłaną na adres email; ważność linku do resetu w wiadomości to 1h,

2) wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu, jeśli jest on wprowadzony w danych Użytkownika PP.

 1. Po resecie hasła, system automatycznie wymusi zmianę hasła do resetu na hasło Użytkownika PP.
 2. W przypadku podjęcia próby utworzenia nowego hasła użytkownika PP/ zresetowania hasła Użytkownika PP po czasie dłuższym niż 24h, reset będzie nieskuteczny. Po wygaśnięciu linku, po 24h od jego otrzymania, w celu resetu hasła, należy powtórzyć czynności opisane w ust. 8., ust. 9 i ust. 10.
 3. po zresetowaniu hasła konto ponownie staje się nieaktywne i w celu ponownego uzyskania wglądu do dokumentacji medycznej, należy je aktywować uzyskanym ponownie, nowym kodem PIN, w sposób określony w § 4 ust. 10. niniejszego Regulaminu.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia

§ 6.

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO danych osobowych jest:

1) Województwo Podlaskie – danych określonych w Załącznik nr 1 do Regulaminu PP.pdf, przetwarzanych w celu promocji i ochrony zdrowia, wspólnej realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta, w szczególności: założenia konta, rezerwacji usługi medycznej za pośrednictwem Portal Pacjenta (eRejestracja) w wybranym przez użytkownika PP podmiocie leczniczym dostępnym w Portalu Pacjenta,

2) Podmiot leczniczy – danych określonych w Załącznik nr 2 do Regulaminu PP.pdf, w celu rezerwacji usługi medycznej w podmiocie leczniczym, gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom (na podstawie zgody) i podmiotom leczniczym podłączonym do PSIeZ na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Dane osobowe przetwarzane na poziomie regionalnym są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 pkt.1 lit. a RODO.
 2. Na poziomie regionalnym przetwarzane są dane osobowe pacjentów, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów wprowadzone/wytworzone na poziomie lokalnym i przeniesione na poziom regionalny.
 3. Na poziomie regionalnym przetwarzane są dane wprowadzone przez pacjentów na poziomie regionalnym z możliwością ich udostępnienia na poziom lokalny.
 4. W przypadku, gdy konto Użytkownika PP jest zakładane z poziomu lokalnego (podmiotu leczniczego), podmiot leczniczy jest zobowiązany do uzyskania zgody pacjenta i spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO – wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu PP.pdf.
 5. Przed przeniesieniem danych osobowych z poziomu lokalnego na regionalny, podmiot leczniczy, który przenosi dane, jest zobowiązany uzyskać zgodę od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych na poziomie regionalnym i zaznaczyć fakt uzyskania takiej zgody w Systemie PSIeZ. Treść zgody ustala podmiot leczniczy. Zgoda dotyczy wyłącznie danych wytworzonych w systemie lokalnym i przeniesionych na poziom regionalny od dnia jej wyrażenia.
 6. Administratorzy danych są zobowiązani do stosowania zasad wynikających z przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów na poziomie lokalnym oraz regionalnym w zakresie wprowadzonych przez siebie danych.
 7. Użytkownik PP, którego dane są przetwarzane na poziomie regionalnym może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poziomie regionalnym, o której mowa w § 2. pkt 21) i pkt 22) niniejszego Regulaminu. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na poziomie regionalnym użytkownik PP musi postępować w sposób określony w § 4. ust. 14. i ust. 15. niniejszego Regulaminu.
 8. Dane ewidencyjne, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być udostępnione w przypadkach:

1) gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw (np. gdy dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (art. 26 ust.3 pkt. 1 i art. 26 ust. 3 pkt 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
2) zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, w trybie krytycznym bez uzyskania pisemnej zgody pacjenta w razie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, a uzyskanie takiej zgody nie było możliwe,
3) pacjent wyraził zgodę na dostęp do własnej dokumentacji medycznej.

 1. Dane ewidencyjne, w tym dane dotyczące zdrowia są udostępniane wyłącznie:

1) pacjentom, których dane dotyczą,
2) osobie wykonującej zawód medyczny, uczestniczącej w procesie leczenia,

w sposób polegający na umożliwieniu wglądu w dane poprzez Portal Pacjenta.

 1. Uzyskanie wglądu do własnej dokumentacji dotyczącej zdrowia przez pacjenta wymaga posiadania aktywowanego konta na Portalu Pacjenta. Pacjentowi są udostępniane dane dotyczące jego osoby przeniesione przez podmiot leczniczy na poziom regionalny, powstałe po wyrażeniu w danym podmiocie leczniczym, Zgody określonej w §2 pkt 22) niniejszego Regulaminu.
 2. Za pacjenta, który nie ukończył 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności wykonuje przedstawiciel ustawowy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Uzyskanie wglądu do danych osobowych pacjenta przez osobę wykonującą zawód medyczny wymaga posiadania aktywowanego konta tej osoby na Portalu Pacjenta oraz podania danych pacjenta: PESEL lub łącznie: imię, nazwisko i data urodzenia.
 4. Portal Pacjenta udostępnia pacjentowi wykaz osób wykonujących zawód medyczny, którym jego dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, zostały udostępnione.
 5. Korzystanie z trybu krytycznego przez osobę wykonującą zawód medyczny:

1) tryb krytyczny uruchamiany jest w przypadku określonym w § 6. ust. 9. pkt 2) niniejszego Regulaminu, tj. zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, w sytuacji braku możliwości pozyskania zgody od pacjenta,
2) wraz z żądaniem udostępnienia danych osobowych osoba wykonująca zawód medyczny wpisuje do Systemu PSIeZ uzasadnienie tego żądania. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi wyłącznie po wpisaniu uzasadnienia tego żądania,
3) przyznanie dostępu osobie wykonującej zawód medyczny do danych osobowych pacjenta następuje na okres 24h. Przedłużenie tego okresu jest możliwe poprzez: udzielenie zgody pacjenta na okres dłuższy niż 24h lub kolejne żądanie zgłoszone w trybie krytycznym,
4) informacja o udostępnieniu danych osobowych w trybie krytycznym jest automatycznie przesyłana przez System PSIeZ na skrzynkę kontaktową pacjenta, ze wskazaniem identyfikatora osoby wykonującej zawód medyczny, daty udostępnienia danych osobowych oraz uzasadnienie żądania udostępnienia danych w trybie krytycznym.

 1. W związku z przetwarzaniem w Systemie PSIeZ danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, podlegających szczególnej ochronie, na podstawie art. 28 pkt. 3 RODO, podmioty lecznicze zawarły z Województwem Podlaskim umowy wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z Portalu Pacjenta, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z serwisu. Dane zapisane w plikach cookie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania systemem.

 

Postanowienia końcowe

§ 7.

 1. Administrator Portalu Pacjenta oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, jak również że jest uprawniony do powierzenia danych osobowych oraz oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie powierzonych czynności, spełnienie wymogów RODO oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator Portalu Pacjenta nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści umieszczane w artykułach na wniosek podmiotów przekazujących informacje,
2) operacje wykonane na koncie Użytkownika przy użyciu loginu i hasła Użytkownika PP przez osoby inne niż Użytkownik PP,
3) dostępność poradni, lekarzy oraz ilość i aktualność terminów wizyt przekazywanych z podmiotów leczniczych na Portal Pacjenta,
4) realizację wizyty w podmiocie leczniczym,
5) aktualność danych wprowadzonych i przekazanych przez podmioty lecznicze,
6) jakość i ilość dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej z podmiotów leczniczych na Portal Pacjenta.

 1. Administrator Portalu Pacjenta ma ograniczoną odpowiedzialność za niedostępność serwisu.
 2. Administrator Portalu Pacjenta zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie korzystania z PP w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania.
 3. Użytkownik PP zostanie poinformowany o zmianie regulaminy podczas logowania do Portalu Pacjenta.
 4. Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Użytkownika PP.
 5. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu korzystania z PP, Użytkownik PP jest zobowiązany do usunięcia konta.

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.