Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona jest częściowo zgodna w zakresie informacyjnym. Z powodu ograniczeń technicznych, w przypadku nagłówkowych zdjęć artykułów, nie ma możliwości wprowadzenia ich opisu alternatywnego. W miarę możliwości technicznej, zdjęcia opisane są w sekcji nagłówka artykułu.
 • W części obejmującej działania na koncie użytkownika (tj. system eRejestracja, aktywacja konta, system elektronicznej dokumentacji medycznej), strona jest niezgodna.

Wyłączenia

 • Wyłączenie zgodności w części informacyjnej obejmuje mapy lokalizacji podmiotów leczniczych, przy czym informacje teleadresowe wprowadzone są w sposób zgodny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Feszler.
 • E-mail: psiez@wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 85 66 54 179

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Budynek: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Główne drzwi budynku są obrotowe.

Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

Na końcu korytarza, z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych.

W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek : ul. Poleska 89, 15-369 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do  budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Z lewej strony schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach. Winda prowadzi na parter urzędu.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych  usytuowane od ulicy ul. Poleskiej, z dwoma automatycznymi drzwiami.

W holu głównym, z prawej strony, za oznaczonym wejściem do Budynku C w korytarzu po lewej stronie znajduje się punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W pokój 019 i 020 pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się punkt obsługi osób niepełnosprawnych -pokój 2 i 3. Obok  znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Przystosowane są one dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach nie przekraczających szerokości 76 cm. Obie pary wind komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek : ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14, 15-097 w Białymstoku

Uwaga: od kwietnia 2021r. w budynku trwają długotrwałe prace modernizacyjno-budowlane, mające wpływ na korzystanie z budynku przez osoby niepełnosprawne.

W budynku nie ma windy.

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Z lewej strony budynku  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i  punkt obsługi osób niepełnosprawnych.

W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek : ul. George’a  Smitha Pattona 8, 15-688 w Białymstoku

W budynku nie ma windy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia po jednym z każdej strony budynku.

Przed każdym z wejść znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przez każde wejście, które znajduje się na terenie płaskim, prowadzi droga do holu głównego, gdzie usytuowany jest oznaczony punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Za punktem kontaktowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu pracuje osoba będąca tłumaczem języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek: ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 w Białymstoku, lokal 321

W budynku nie ma windy.

Ze względu na położenie pomieszczeń urzędu na 3 piętrze budynku, wszelkie formalności związane z działalnością tam funkcjonujących Biura Kontroli Finansowej i Biura Audytu Wewnętrznego są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  15-888 w Białymstoku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl, w części informacyjnej, posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • zastosowanie prawidłowego kontrastu
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
 • istnieje mapa strony

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.